Politikern som ändrade sig

I tidskriften Byggnadskultur 3.15 finns en artikel om Lyngsåsa under rubriken Politikern som ändrade sig. Texten handlar om medborgarinflytande och beskriver processen kring Lyngsåsa, från år 2007 då BTH Bygg förvärvade fastigheten, till dags dato.

Läs artikeln här (Direktlänk: http://www.dalarosvanner.se/wp-content/uploads/Politikern_som-andrade_sig.pdf).

artikel_front

Granskningsutlåtande Lyngsåsa

Förslag till detaljplan för Lyngsåsa, Dalarö 6:30 m.fl. har under perioden 22 oktober – 19 november 2012 varit föremål för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare, boende m.fl. Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt i Haninge kommunhus foajé, Tullhuset, Odinsvägen 6A, Dalarö samt på kommunens hemsida www.haninge.se. Därefter sändes det reviderade planförslaget ut på granskning under perioden 30 juni – 4 augusti 2014. Syftet med granskningen är att bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från berörda. I detta dokument sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter från myndigheter, organisationer, kommunala nämnder, föreningar, fastighetsägare, boende m.fl.

Ladda ner/öppna dokumentet här: Granskningsutlatande_DP_Lyngsasa

Dalarö Forum bjuder in till öppet möte

Dalarö Forum bjuder in till öppet möte om detaljplaneförslaget för Lyngsåsa Tisdagen den 15.7 kl 18.30 i Tullhuset.

Haninge kommun har nu skickat förslaget till detaljplan för Lyngsåsa på granskning 30.6 – 6.8. Planen bygger på det alternativförslag som föreningar, nätverk och enskilda på Dalarö ställde sig bakom i det förra samrådet.

Förslaget finns utställt i Tullhuset och finns även på Haninge kommuns hemsida (http://haninge.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Detaljplaner/Kust-och-skargard/Lyngsasa/)

Den 15/7 informerar vi om vad som hittills hänt i Lyngsåsaärendet och diskuterar det nya förslaget.

Välkommen med dina synpunkter!

/ Dalarö Forum

Efter Lyngsåsa: dalaröborna fick vara med i Strand-projektet

Dalaröbornas kulturmiljöengagemang i Lyngsåsa-ärendet, som ledde till ett småskaligt alternativförslag (se här), har påverkat andra byggprojekt. När byggbolaget Veidekke började projektera Strand hotel-tomten i Dalarö hamn, valde man att i ett tidigt skede engagera dalaröborna. Genom allmänna informationsmöten och gåturer på tomten har byborna fått diskutera olika lösningar med arkitekter och byggare. Allt utmynnade i en arkitekttävling som vanns av Brunnberg & Forshed. Vid ett välbesökt möte i Tullhuset den 7 november presenterades det vinnande förslaget (se här). Innan ett detaljplaneförslag presenteras vill Veidekke höra vad dalaröborna tycker om arkitekternas skisser. Medborgarnas kunskaper och erfarenheter blir värdefulla i hela planprocessen – inte bara i det formella slutliga samrådet. Så kan planprocessen bli smidigare – och kortare. Om man får chansen att påverka överklagar man kanske mindre?

Lyngsåsa-ärendet lärde plan- och byggbranschen att se medborgaren som en tillgång – inte som ett prblem.

Lär mer om Strand-projektet på www.haninge.se/strand

Villa Adamo

Amelia Adamo, som tidigt skrev på Dalarös vänners protestlista mot exploateringen av Lyngsåsa-tomten, har under våren ansökt om bygglov för en stor, modernistisk betongvilla på Torsvägen 22, kallad ”Villa Adamo”. Huset kritiserades skarpt av bygglovsavdelningen i minst två avslag (se avslaget här). Huset bröt mot det mesta i detaljplanen och särskilt mot q-märkningen, som innebär att nya hus ska ta hänsyn till Dalarös gamla kulturmiljö. Förvaltningen motiverade sitt avslag bl.a. på dettta sätt; ”Byggnadens utformning har, med sitt arkitektoniska uttryck genom stora uppglasade ytor, dominerande fönstersättning och avvikande byggnadsform, i sin helhet inte anpassad till bebyggelsen i området och bedöms därför strida mot detaljplanens skyddsbestämmelser”. Se bild 1 nedan.

Efter omfattande ändringar främst avseende tomten och byggnadernas placering, bland annat ska tomten inte hårdbeläggas, anser nu bygglovsförvaltningen att huset och tomten uppfyller detaljplanens minimibestämmelser. Se bygglovet här. Det anmärkningsvärda är att ändringarna i själva byggnaderna är mycket begränsade. Ett mer modest plåttak, fönster som nu separerats från taket och en carport som nu inte är sammanbyggd med huvudbyggnaden och därmed minskar huvudbyggnadens yta till godkända 150 kvm. Det är därför enligt vår uppfattning omöjligt att hävda att inte det tidigare omdömet som presenterats ovan fortfarande gäller. Se bild 2 nedan. Läs mer

Vad händer på Lyngsåsa – och Strand?

Efter Stadsbyggnadsnämndens beslut att stoppa höghusplanerna på Lyngsåsa (läs här), har det varit ganska tyst om fortsättningen. Enligt uppgift från plan- och byggförvaltningen, Haninge kommun, ska ett gestaltningsprogram utarbetas och presenteras i höst.  Förslag till ny detaljplan kommer tidigast i november 2013.

UPPDATERING 20131207: detaljplaneförslaget för Lyngsåsa är försenat och kommer enligt uppgift under våren 2014.

Byggbolaget Veidekke  vill bygga lägenheter på Strand hotel-tomten (har en köpoption) och kommunen har startat ett demokratiprojekt kring den detaljplan som ska utarbetas.

En större gästhamn planeras i hamnen invid hotellet (det talas om ca 150 båtplatser). På haninge.se/strand finns mer information. Den 11 mars hölls en informationskväll i Dalarö skola, under våren arrangerades ”gåturer” i området och nyligen har en kulturmiljöutredning presenterats.

Tre arkitektfirmor har fått i uppdrag att rita förslag (se haninge.se/strand) som ska presenteras före sommaren. Ett första utkast till detaljplan ska ställas ut för samråd i november och ett andra utkast ställs ut i maj 2014. Beslut i Strand-ärendet tas preliminärt av Stadsbyggnadsnämnden i september 2014 (laga kraft oktober 2014).