Dalarö Forum bjuder in till öppet möte

Dalarö Forum bjuder in till öppet möte om detaljplaneförslaget för Lyngsåsa Tisdagen den 15.7 kl 18.30 i Tullhuset.

Haninge kommun har nu skickat förslaget till detaljplan för Lyngsåsa på granskning 30.6 – 6.8. Planen bygger på det alternativförslag som föreningar, nätverk och enskilda på Dalarö ställde sig bakom i det förra samrådet.

Förslaget finns utställt i Tullhuset och finns även på Haninge kommuns hemsida (http://haninge.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Detaljplaner/Kust-och-skargard/Lyngsasa/)

Den 15/7 informerar vi om vad som hittills hänt i Lyngsåsaärendet och diskuterar det nya förslaget.

Välkommen med dina synpunkter!

/ Dalarö Forum

Efter Lyngsåsa: dalaröborna fick vara med i Strand-projektet

Dalaröbornas kulturmiljöengagemang i Lyngsåsa-ärendet, som ledde till ett småskaligt alternativförslag (se här), har påverkat andra byggprojekt. När byggbolaget Veidekke började projektera Strand hotel-tomten i Dalarö hamn, valde man att i ett tidigt skede engagera dalaröborna. Genom allmänna informationsmöten och gåturer på tomten har byborna fått diskutera olika lösningar med arkitekter och byggare. Allt utmynnade i en arkitekttävling som vanns av Brunnberg & Forshed. Vid ett välbesökt möte i Tullhuset den 7 november presenterades det vinnande förslaget (se här). Innan ett detaljplaneförslag presenteras vill Veidekke höra vad dalaröborna tycker om arkitekternas skisser. Medborgarnas kunskaper och erfarenheter blir värdefulla i hela planprocessen – inte bara i det formella slutliga samrådet. Så kan planprocessen bli smidigare – och kortare. Om man får chansen att påverka överklagar man kanske mindre?

Lyngsåsa-ärendet lärde plan- och byggbranschen att se medborgaren som en tillgång – inte som ett prblem.

Lär mer om Strand-projektet på www.haninge.se/strand

Villa Adamo

Amelia Adamo, som tidigt skrev på Dalarös vänners protestlista mot exploateringen av Lyngsåsa-tomten, har under våren ansökt om bygglov för en stor, modernistisk betongvilla på Torsvägen 22, kallad ”Villa Adamo”. Huset kritiserades skarpt av bygglovsavdelningen i minst två avslag (se avslaget här). Huset bröt mot det mesta i detaljplanen och särskilt mot q-märkningen, som innebär att nya hus ska ta hänsyn till Dalarös gamla kulturmiljö. Förvaltningen motiverade sitt avslag bl.a. på dettta sätt; ”Byggnadens utformning har, med sitt arkitektoniska uttryck genom stora uppglasade ytor, dominerande fönstersättning och avvikande byggnadsform, i sin helhet inte anpassad till bebyggelsen i området och bedöms därför strida mot detaljplanens skyddsbestämmelser”. Se bild 1 nedan.

Efter omfattande ändringar främst avseende tomten och byggnadernas placering, bland annat ska tomten inte hårdbeläggas, anser nu bygglovsförvaltningen att huset och tomten uppfyller detaljplanens minimibestämmelser. Se bygglovet här. Det anmärkningsvärda är att ändringarna i själva byggnaderna är mycket begränsade. Ett mer modest plåttak, fönster som nu separerats från taket och en carport som nu inte är sammanbyggd med huvudbyggnaden och därmed minskar huvudbyggnadens yta till godkända 150 kvm. Det är därför enligt vår uppfattning omöjligt att hävda att inte det tidigare omdömet som presenterats ovan fortfarande gäller. Se bild 2 nedan. Läs mer

Vad händer på Lyngsåsa – och Strand?

Efter Stadsbyggnadsnämndens beslut att stoppa höghusplanerna på Lyngsåsa (läs här), har det varit ganska tyst om fortsättningen. Enligt uppgift från plan- och byggförvaltningen, Haninge kommun, ska ett gestaltningsprogram utarbetas och presenteras i höst.  Förslag till ny detaljplan kommer tidigast i november 2013.

UPPDATERING 20131207: detaljplaneförslaget för Lyngsåsa är försenat och kommer enligt uppgift under våren 2014.

Byggbolaget Veidekke  vill bygga lägenheter på Strand hotel-tomten (har en köpoption) och kommunen har startat ett demokratiprojekt kring den detaljplan som ska utarbetas.

En större gästhamn planeras i hamnen invid hotellet (det talas om ca 150 båtplatser). På haninge.se/strand finns mer information. Den 11 mars hölls en informationskväll i Dalarö skola, under våren arrangerades ”gåturer” i området och nyligen har en kulturmiljöutredning presenterats.

Tre arkitektfirmor har fått i uppdrag att rita förslag (se haninge.se/strand) som ska presenteras före sommaren. Ett första utkast till detaljplan ska ställas ut för samråd i november och ett andra utkast ställs ut i maj 2014. Beslut i Strand-ärendet tas preliminärt av Stadsbyggnadsnämnden i september 2014 (laga kraft oktober 2014).

Många, stora modernistiska hus kan göra kulturmiljöer mindre värdefulla- och mindre besökta

Stathelle Telemark Exploatering

Tror du att den här bilden på den lilla skärgårdsstaden Stathelle i Telemark är ett illasinnat fotomontage? Icke. Det är tyvärr den modernistiska verklighet som drabbade den pittoreska k-märkta gamla staden (ca 8000 inv), som liknar Dalarö. Politikerna beslutade att bygga ett köpcentrum, som är de stora hus som tornar upp sig på berget. Det norska Riksantivarieämbetet beslutade att ta bort Stathelle från sin lista över kulturhistoriskt värdefulla platser i Norge. Stathelle hade förlorat sin unika, kulturhistoriska särprägel. Känsliga kulturmiljöer tål inte hur mycket modernism som helst. Läs mer

Dalarös Vänner visar ny väg

…är rubriken på en artikel på sajten Stockholmskyline.se som berättar historien om oss. Vårt envetna arbete sedan 2007 har nu resulterat i ett lokalt förankrat småskaligt alternativförslag till kommunens detaljplaneförslag. Kanske har vi visat en ny väg ut ur den centralstyrda planprocessen och ett mänskligare sätt att bygga hus och platser?

Läs texten här: http://www.stockholmskyline.se/

Insändare: Denna ständiga förvanskning av Dalarödialogen!

Undertecknad satt i den politiska beredningsgruppen för Dalarödialogen som så småningom utmynnade i dokumentet Ortsanalys för Dalarö och som antogs av Kommunstyrelsen i juni 2009.

Arbetet med dialogen med befolkningen på Dalarö var mycket intressant. Greppet var nytt, arbetsgrupper med boende djupintervjuades om sin syn på Dalarös roll i omvärlden, själva platsen och det sociala livet. En specialsatsning gjordes också för att få med barn och ungdomar. När jag nu några år efteråt läser dokumentet så blir jag nästan rörd, dokumentet känns väldigt väl förankrat i vår verklighet här.

Men jag har alltmer märkt att ortsanalysen förvanskas, lösryckta meningar används för att stödja det mesta. Formuleringen om att det behövs mer gästplatser i Fiskarhamnen och att gästhamnen i Askfatshamnen borde legat på framsidan uppfattas som bokstavligt och nu har vi utredningsdirektiv om 150 gästplatser vid hotellbryggan!

Än värre är förvanskningen av det som sägs om behovet av bostäder: Läs mer

Välkommen till ett seminarium om Dalarös framtid

Dalarös vänner har medverkat i en projektgrupp som arrangerar ett seminarium kring den debatt som byggplanerna på Lyngsåsa har skapat.  Inbjudan bifogas här:

Välkommen till en  seminarium om Dalarös framtid:

Att bygga nytt i kulturhistorisk miljö

 Många byggbolag vill bygga lägenheter på Dalarö och många vill gärna bo i (och äga) lägenhet på Dalarö.  Men hur bygger vi nya flerfamiljshus utan att vår bys unika kulturmiljö går förlorad? Staten anser att Dalarö by är ett riksintresse för kulturmiljön och flera hus är byggnadsminnen. Exploateringen av Lyngsåsa vid Baldersvägen (före detta folkhögskolan) har ställt frågan på sin spets.

Tid: Fredagen den 5 oktober kl 9-13

Plats: Tullhuset, Dalarö

Medverkande:

Peter Elmlund, chef för Urban City Research, som bl a skänkt en skiss till en mänsklig, traditionell stadsplan till Nynäshamns kommun. Han berättar också om hur ett motförslag vann över kommunens detaljplaneförslag i Järla sjö, Nacka kommun.

Kjell Forshed, arkitekt, som ritat moderna, men ej modernistiska, hus i kulturmiljöer i Marstrand och Mariefred.

Lars Sjöberg, konsthistoriker, författare  och byggnadsvårdare som talar om varför vi inte ska riva gamla hus i onödan.

Anmälan: senast 1 oktober till carin.flemstrom@telia.com eller eliseclaeson@hotmail.com

Ingen deltagaravgift. Kaffe/te och bullar till självkostnadspris.

Läs mer