Vad händer på Lyngsåsa – och Strand?

Efter Stadsbyggnadsnämndens beslut att stoppa höghusplanerna på Lyngsåsa (läs här), har det varit ganska tyst om fortsättningen. Enligt uppgift från plan- och byggförvaltningen, Haninge kommun, ska ett gestaltningsprogram utarbetas och presenteras i höst.  Förslag till ny detaljplan kommer tidigast i november 2013.

UPPDATERING 20131207: detaljplaneförslaget för Lyngsåsa är försenat och kommer enligt uppgift under våren 2014.

Byggbolaget Veidekke  vill bygga lägenheter på Strand hotel-tomten (har en köpoption) och kommunen har startat ett demokratiprojekt kring den detaljplan som ska utarbetas.

En större gästhamn planeras i hamnen invid hotellet (det talas om ca 150 båtplatser). På haninge.se/strand finns mer information. Den 11 mars hölls en informationskväll i Dalarö skola, under våren arrangerades ”gåturer” i området och nyligen har en kulturmiljöutredning presenterats.

Tre arkitektfirmor har fått i uppdrag att rita förslag (se haninge.se/strand) som ska presenteras före sommaren. Ett första utkast till detaljplan ska ställas ut för samråd i november och ett andra utkast ställs ut i maj 2014. Beslut i Strand-ärendet tas preliminärt av Stadsbyggnadsnämnden i september 2014 (laga kraft oktober 2014).

Insändare: Denna ständiga förvanskning av Dalarödialogen!

Undertecknad satt i den politiska beredningsgruppen för Dalarödialogen som så småningom utmynnade i dokumentet Ortsanalys för Dalarö och som antogs av Kommunstyrelsen i juni 2009.

Arbetet med dialogen med befolkningen på Dalarö var mycket intressant. Greppet var nytt, arbetsgrupper med boende djupintervjuades om sin syn på Dalarös roll i omvärlden, själva platsen och det sociala livet. En specialsatsning gjordes också för att få med barn och ungdomar. När jag nu några år efteråt läser dokumentet så blir jag nästan rörd, dokumentet känns väldigt väl förankrat i vår verklighet här.

Men jag har alltmer märkt att ortsanalysen förvanskas, lösryckta meningar används för att stödja det mesta. Formuleringen om att det behövs mer gästplatser i Fiskarhamnen och att gästhamnen i Askfatshamnen borde legat på framsidan uppfattas som bokstavligt och nu har vi utredningsdirektiv om 150 gästplatser vid hotellbryggan!

Än värre är förvanskningen av det som sägs om behovet av bostäder: Läs mer

Välkommen till ett seminarium om Dalarös framtid

Dalarös vänner har medverkat i en projektgrupp som arrangerar ett seminarium kring den debatt som byggplanerna på Lyngsåsa har skapat.  Inbjudan bifogas här:

Välkommen till en  seminarium om Dalarös framtid:

Att bygga nytt i kulturhistorisk miljö

 Många byggbolag vill bygga lägenheter på Dalarö och många vill gärna bo i (och äga) lägenhet på Dalarö.  Men hur bygger vi nya flerfamiljshus utan att vår bys unika kulturmiljö går förlorad? Staten anser att Dalarö by är ett riksintresse för kulturmiljön och flera hus är byggnadsminnen. Exploateringen av Lyngsåsa vid Baldersvägen (före detta folkhögskolan) har ställt frågan på sin spets.

Tid: Fredagen den 5 oktober kl 9-13

Plats: Tullhuset, Dalarö

Medverkande:

Peter Elmlund, chef för Urban City Research, som bl a skänkt en skiss till en mänsklig, traditionell stadsplan till Nynäshamns kommun. Han berättar också om hur ett motförslag vann över kommunens detaljplaneförslag i Järla sjö, Nacka kommun.

Kjell Forshed, arkitekt, som ritat moderna, men ej modernistiska, hus i kulturmiljöer i Marstrand och Mariefred.

Lars Sjöberg, konsthistoriker, författare  och byggnadsvårdare som talar om varför vi inte ska riva gamla hus i onödan.

Anmälan: senast 1 oktober till carin.flemstrom@telia.com eller eliseclaeson@hotmail.com

Ingen deltagaravgift. Kaffe/te och bullar till självkostnadspris.

Läs mer