Vad händer på Lyngsåsa – och Strand?

Efter Stadsbyggnadsnämndens beslut att stoppa höghusplanerna på Lyngsåsa (läs här), har det varit ganska tyst om fortsättningen. Enligt uppgift från plan- och byggförvaltningen, Haninge kommun, ska ett gestaltningsprogram utarbetas och presenteras i höst.  Förslag till ny detaljplan kommer tidigast i november 2013.

UPPDATERING 20131207: detaljplaneförslaget för Lyngsåsa är försenat och kommer enligt uppgift under våren 2014.

Byggbolaget Veidekke  vill bygga lägenheter på Strand hotel-tomten (har en köpoption) och kommunen har startat ett demokratiprojekt kring den detaljplan som ska utarbetas.

En större gästhamn planeras i hamnen invid hotellet (det talas om ca 150 båtplatser). På haninge.se/strand finns mer information. Den 11 mars hölls en informationskväll i Dalarö skola, under våren arrangerades ”gåturer” i området och nyligen har en kulturmiljöutredning presenterats.

Tre arkitektfirmor har fått i uppdrag att rita förslag (se haninge.se/strand) som ska presenteras före sommaren. Ett första utkast till detaljplan ska ställas ut för samråd i november och ett andra utkast ställs ut i maj 2014. Beslut i Strand-ärendet tas preliminärt av Stadsbyggnadsnämnden i september 2014 (laga kraft oktober 2014).

Insändare: Denna ständiga förvanskning av Dalarödialogen!

Undertecknad satt i den politiska beredningsgruppen för Dalarödialogen som så småningom utmynnade i dokumentet Ortsanalys för Dalarö och som antogs av Kommunstyrelsen i juni 2009.

Arbetet med dialogen med befolkningen på Dalarö var mycket intressant. Greppet var nytt, arbetsgrupper med boende djupintervjuades om sin syn på Dalarös roll i omvärlden, själva platsen och det sociala livet. En specialsatsning gjordes också för att få med barn och ungdomar. När jag nu några år efteråt läser dokumentet så blir jag nästan rörd, dokumentet känns väldigt väl förankrat i vår verklighet här.

Men jag har alltmer märkt att ortsanalysen förvanskas, lösryckta meningar används för att stödja det mesta. Formuleringen om att det behövs mer gästplatser i Fiskarhamnen och att gästhamnen i Askfatshamnen borde legat på framsidan uppfattas som bokstavligt och nu har vi utredningsdirektiv om 150 gästplatser vid hotellbryggan!

Än värre är förvanskningen av det som sägs om behovet av bostäder: Läs mer

Strand Hotel blir bostäder?

Byggbolaget Veidekke har köpt Strand Hotel och ansökt om ”planbesked avseende planändring” för att bygga bostäder på fastigheten. Idag medger detaljplanen att 50 % av byggnaderna är bostäder. Haninges kommunstyrelse har gett ett planbesked som innebär att kommunen ska ”arbeta fram ett förslag till planändring som medger fler bostäder än gällande detaljplan”. Planen beräknas kunna antas 2016.

Läs mer här:
Ansökan om detaljplaneläggning
Information om planbesked
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-20