Villa Adamo

Amelia Adamo, som tidigt skrev på Dalarös vänners protestlista mot exploateringen av Lyngsåsa-tomten, har under våren ansökt om bygglov för en stor, modernistisk betongvilla på Torsvägen 22, kallad ”Villa Adamo”. Huset kritiserades skarpt av bygglovsavdelningen i minst två avslag (se avslaget här). Huset bröt mot det mesta i detaljplanen och särskilt mot q-märkningen, som innebär att nya hus ska ta hänsyn till Dalarös gamla kulturmiljö. Förvaltningen motiverade sitt avslag bl.a. på dettta sätt; ”Byggnadens utformning har, med sitt arkitektoniska uttryck genom stora uppglasade ytor, dominerande fönstersättning och avvikande byggnadsform, i sin helhet inte anpassad till bebyggelsen i området och bedöms därför strida mot detaljplanens skyddsbestämmelser”. Se bild 1 nedan.

Efter omfattande ändringar främst avseende tomten och byggnadernas placering, bland annat ska tomten inte hårdbeläggas, anser nu bygglovsförvaltningen att huset och tomten uppfyller detaljplanens minimibestämmelser. Se bygglovet här. Det anmärkningsvärda är att ändringarna i själva byggnaderna är mycket begränsade. Ett mer modest plåttak, fönster som nu separerats från taket och en carport som nu inte är sammanbyggd med huvudbyggnaden och därmed minskar huvudbyggnadens yta till godkända 150 kvm. Det är därför enligt vår uppfattning omöjligt att hävda att inte det tidigare omdömet som presenterats ovan fortfarande gäller. Se bild 2 nedan. Läs mer