Dalarös kulturmiljö är ett riksintresse

Riksantivarieämbetet beslutade 1987 (reviderat 1997) att hela Dalarö by (även Lyngsåsa) och farleden utanför är av riksintresse i kulturmiljövården (enl 2 kap 6 § lag om hushållning med naturresurser m.m.). Dalarös historiska betydelse för flottan och sjöfarten och sommarnöjesmiljön som utvecklades ur den tidigare bebyggelsen är viktiga delar av vårt gemensamma svenska kulturarv, anser staten. Sommarvillemiljön vid Baldersvägen är alltså lika viktiga att bevara som Tullhuset, kyrkan och miljön vid Fiskarhamnen. Läs mer här [länk uppdaterad 100923]:
http://www.kulturarvstockholm.se/sok/riksintressen/visa-riks/013601605/