Åsiktsförklaring från Dalarö Hembygdsförening

Dalarös Vänner har fått tillåtelse att publicera denna text där Dalarö Hembygdsförening ger sin syn på frågan om Dalarös framtida utbyggnad: 

Dalarö Hembygdsförening har ombetts ge sin syn på frågan om Dalarös framtida utbyggnad. En enig styrelse vill med anledning därav lämna följande åsiktsförklaring:

Vi ser positivt på en utökad inflyttning till Dalarö. Den skapar möjligheter för att vi kan behålla och även utvidga den samhälleliga och kommersiella servicen. Vi accepterar den föreslagna lokalisering av nybyggnation som f.n. behandlas i kommunen och vi menar att nybyggnationen måste innehålla såväl hyresrätter som bostadsrätter anpassade för flera åldersgrupper.

De utbyggnader som förelagts dalaröborna som utkast i dialogen med kommunen har varit överdrivet omfattande och måste minskas avsevärt.
Stora krav måste ställas på byggnadernas arkitektur så att den harmonierar med omgivningen och samhällets karaktär. I synnerhet gäller detta i de äldre områdena.

Vi förordar en öppen och konstruktiv fortsatt dialog med beslutsfattare i kommun och byggföretag företrädesvis genom Dalarö Forum som etablerats som en respekterad och värdefull kanal för dalaröbornas viljeyttringar gentemot myndigheter och företag.

Dalarö 2010-10-28/DHF/BÅk

Uttalande från bostadsmöte för hyresgästerna i Haningebostäder Dalarö

Uttalande från bostadsmöte för hyresgästerna i Haningebostäder Dalarö:

Den nya vattenledningen kommer inom en snar framtid möjliggöra utökad bebyggelse på Dalarö.

Vi hyresgäster i Haningebostäder på Dalarö anser det viktigt att det vid bedömningen av de planförfrågningar som nu finns hos nämnden beakta det som Dalarödialogen kom fram till – dvs att det ska vara en försiktig utbyggnad i Dalarö samhälle och att man tänker på att kompletterande bebyggelse har rätt skala för att passa in i Dalarös kulturhistoriska miljö.

Vi vill påpeka att det rimmar illa med ovanstående med detaljplaner som medger 70 lägenheter på ledig tomt vid Berghamnsvägen och 80 lägenheter vid Lyngsåsa. Man måste jämföra med de 67 lägenheter som finns sammanlagt hos Haningebostäder på Wallinvägen,. Odinsvägen, Sagavägen och Verdandivägen. Om man ska ha hus och tomter som stämmer med Dalarös särprägel så kan man inte bygga tätare eller högre än vad det är hos oss.

När det gäller Lyngsåsa vill vi också peka på den kulturhistoriskt vackra parkmiljön med sina ståtliga lövträd av olika sorter.

Vi tycker också att det är viktigt med en bebyggelse som är till för alla åldrar. I våra områden samsas äldre-äldre med barnfamiljer och har stort utbyte av varandra. Det är också viktigt att bygga för den arbetskraft som behövs lokalt.

Enhälligt antaget på bostadsmöte 2010-10-17

Uttalande med underskrifter tillställes stadsbyggnadsnämnden

Enligt uppdrag

Carin Flemström
Ordf i lokala hyresgästföreningen på Dalarö

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till planläggning av Dalarö

I en rapport beskriver stadsbyggnadsförvaltningen sitt förslag på hur kommunen ska gå vidare med sitt uppdrag, dvs. att föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö. Läs rapporten här.

Noterbart är att man i rapporten fortfarande talar om 80 lägenheter på Lyngsåsa vilket innebär att byggbolagets förslag från 2007 fortfarande är aktuellt. I detta förslag vill man bygga 80 lägenheter i 3-våningshus, riva 2 av de gamla byggnaderna, bygga underjordiskt garage osv. Läs mer och se ritningarna här.

På sida 6 i stadsbyggnadsförvaltningens dokument står följande att läsa: ”Stadsbyggnadsförvaltningen menar att de 3 planförfrågningar som berör centrala Dalarö, föreslagen etappindelning av detaljplaneläggning för västra Dalarö och Holmdalen är i enlighet med de synpunkter som framkommit i Dalarödialogen/Ortsanalys Dalarö vad gäller kompletterande bostadsbebyggelse.” I dokumentet finns en skiss där det redovisas att planförfrågningarna avser 10 lägenheter för Bellevue, 70 lägenheter på Berghamnsvägen och 80 lägenheter på Lyngsåsa.

Är 160 nya lägenheter i centrala Dalarö verkligen i enlighet med de synpunkter som framkommit i Dalarödialogen/Ortsanalys Dalarö? Är det snarare inte så att en sådan kraftig exploatering står i rak motsats till Dalarödialogens/Ortsanalysens slutsatser? Ta del av Dalarödialogen/Ortsanalysens rapport här.

S protesterar i skrivelse till stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret går byggbolagens ärenden och kör över Dalarödialogen  – Socialdemokraterna protesterar i skrivelse till stadsbyggnadsnämnden den 13 okt:

Särskilt yttrande

2010-09-29
§ 112 Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Rapport Dalarödialogen

I rapporten angående vad som händer i de uppdrag som kommunfullmäktige givit olika nämder så redovisar Stadsbyggnadsförvaltningen förslag hur kommunen ska gå vidare med uppdraget: Föreslår hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö.

Under rubriken Centrala Dalarö redovisas att det inkommit 3 planförfrågningar som berör de centrala delarna av Dalarö – Bellevue, Lyngsåsa/Folkhögskolan och Berghamnsvägen. Dessa planförfrågningar har tagits upp för bedömning i kommunens ledningsträff för fysisk planering (LTF). Vid tillfället för LTF:s bedömning av dessa planförfrågningar har de inte tillstyrkts med hänvisning till bristande vattentillgång.

Stadsbyggnadsförvaltningen menar nu att detaljplanearbetet kan påbörjas i och med att den nya vattenledningen ska tas i bruk under 2011.

Längre ner i texten står: ”Stadsbyggnadsförvaltningen menar att de 3 planförfrågningar som berör centrala Dalarö…, är i enlighet med de synpunkter som framkommit i Dalarödialogen/Ortsanalys Dalarö vad gäller kompletterande bostadsbebyggelse”.

Efter detta stycke kommer en bild där det redovisas att planförfrågningarna avser 10 lgh för Bellevue, 70 lgh på Berghamnsvägen och 80 lgh på Lyngsåsa. Läs mer