Arkitekttävling på Lyngsåsa

Robert Windborne ( Dalarös vänner) träffade Henrik Lundberg (Stadsarkitekten, Haninge Kommun) för att framförallt diskutera den planerade utvecklingen vid Lyngsåsa och Berghamnsvägen. RW framförde Dalarövänners synpunkt att de nuvarande förslagen representerar en väldig överexploatering av dessa markområden som inte tar hänsyn till Dalarös särart och som kommer att skada Dalarös kulturhistoriska värden.
RW bemöttes av en sympatisk mottagande ifrån HL som deklarerade att båda markområden skulle bli föremål för en arkitekttävling som också skall utreda både de trafikrelaterade och antikvariska konsekvenserna.
HL var av den uppfattning att exploateringsgraderna för Lyngsåsa och Berghamnsvägen som har hittills förslagits är för höga och inte kommer att beviljas.
Detaljplansprocessen kommer att inledas i maj 2011 och efterföljas av ett samråd (då även Länsstyrelsen kommer att bevaka Dalarö som ett riksintresse) vid årsskiftet och en utställning under mars/februari 2012. Vid båda tillfällen kommer sakägarna (framförallt Dalaröborna) att få möjlighet att bevaka processen och komma med synpunkter.
HL deklarerade att Haninge Kommun inte under några omständigheter kommer att bevilja en Detaljplan som möter ett kompakt motstånd ifrån Dalaröborna.