Detaljplansarbetet för Lyngsåsa påbörjat

Från Haninge kommuns hemsida:

Arbete med detaljplan för Lyngsåsa har precis börjat. Beslut om planuppdrag togs av Kommunstyrelsen den 20 februari. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga nya flerbostadshus med beaktande av platsens och de befintliga byggnadernas kulturhistoriska värde.

Tidplanen för arbete är följande: samråd under sensommar/höst 2012, granskning (f.d. utställning) under senare del av hösten 2012. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras om förutsättningar och synpunkter etc. tar tid att bearbeta. Ett antagande planeras kunna ske i början på 2013. De fastigheter som ingår i planområdet är: Dalarö 6:18, 6:22, 6:23, 6:24, 6:25, 6:26, 6:29: 6:30: 6:33 och 6:37.

Arbetet i detta inledningsskede, inför samrådet, innebär att ta fram underlag till detaljplanen. Detta betyder bland annat att gå igenom de förutsättningar som finns samt utreda dessa t.ex. trafik och parkering, arkitektur, gestaltning och antikvariska förutsättningar, tillgänglighet, vatten och avlopp, dagvatten och geologiska förutsättningar m.m.

En av rekommendationerna som framkom i arbetet med Dalarödialogen var att Dalarö ska växa och att fler ska erbjuds möjlighet att bo kvar som att flytta till Dalarö, detta bland annat genom att planera för ny bebyggelse. Givetvis ska detta göras i beaktande av de genuina kulturmiljöer som finns på Dalarö.

Läs texten i sin helhet på på Haninge kommuns hemsida:
http://www.haninge.se/sv/Bygga–Bo/Planer-och-ny-bebyggelse/Detaljplaner/Kommundelar/Skargarden/Lyngsasa-Dalaro-630-mfl/

Situationsplan Lyngsåsa

BTH har ansökt om detaljplaneändring hos Haninge kommun och det enda underlag som hittills är offentlig handling är en situationsplan, se nedan. De fyra centrala huskropparna skall ha fyra respektive fem våningar, där de översta våningarna är penthouse. De tre byggnaderna vid Baldersvägen är s k parhus, som har 2,5 våningar (2 våningar + inredningsbar vind). Vid östra tomtgränsen planeras fyra terasshus. Varje hus blir två våningar högt plus terrasser. I anknytning till terrasshusen planeras en ny infart från Baldersvägen.

De två gamla q-märkta trävillorna mot Baldersvägen är rivna.

Antalet lägenheter uppgår till 46, exklusive de som sannolikt kommer att inrymmas i huvudbyggnaden.

Kommentera gärna!

Situationsplan Lyngsåsa

Klicka här för Situationsplanen som PDF

Strand Hotel blir bostäder?

Byggbolaget Veidekke har köpt Strand Hotel och ansökt om ”planbesked avseende planändring” för att bygga bostäder på fastigheten. Idag medger detaljplanen att 50 % av byggnaderna är bostäder. Haninges kommunstyrelse har gett ett planbesked som innebär att kommunen ska ”arbeta fram ett förslag till planändring som medger fler bostäder än gällande detaljplan”. Planen beräknas kunna antas 2016.

Läs mer här:
Ansökan om detaljplaneläggning
Information om planbesked
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-20

5-våningshus på Baldersvägen?

Dalarös Vänner, liksom Dalarö Forum, har fått ta del av det förslag som vunnit den av BTH utlysta arkitekttävlingen. Vi väntar nu på att få tillgång till materialet så att vi kan publicera det här på hemsidan.

Sammanfattningsvis kan sägas att förslaget innebär ca 41-45 lägenheter (exklusive huvudbyggnaden) fördelat på 3 och 4-våningshus (+ penthouse på taken, dvs. 5 våningar) samt kedjehus, alla i mycket modern utformnig med terasser och penthouse på taken.

Två av de gamla Dalarövillorna mot vägen kommer att rivas för att ge plats åt den nya bebyggelsen.

Trafik- och parkeringsfrågan verkar inte vara löst. Förslaget borde innebära att tomten, förutom de nya fastigheterna, måste rymma parkering för ett hundratal bilar. Belastningen på Baldersvägen skulle öka med ca 70% (drygt 60 hushåll på vägen idag).

Förslaget strider på flertalet punkter mot länsstyrelsens skydd, rådande detaljplan, Ortsanalys samt olika intressegruppers uttalanden. Mycket av detta material finns tillgängligt här på Dalarös Vänners hemsida.

Vi hoppas att inom kort få tillgång till materialet som vi avser att publicera här på sajten.

Vad säger Dalarödialogen?

”Ett tillskott av bostäder får inte påverka den unika miljön negativt och hänsyn skall tas i såväl placering, utformning och volym för att stärka de värden som finns samt skapa underlag för en utveckling av andra. Eventuellt framtida tillkommande flerbostadshus bör ha en utformning och skala som passar in i miljöerna dvs. hus som till det yttre liknar större villor och innehåller en handfull lägenheter.”

Detta är ett utdrag ur den Dalarödialog som Haninge kommun under hösten 2007 och våren 2008 lät genomföra tillsammans med boende i Dalarö. Arbetet har resulterat i en Ortsanalys som ni kan ta del av i sin helhet här.

Syftet med studien är att beskriva orten utifrån tre teman, dess fysiska avseende som Plats, dess funktion som Livsmiljö och slutligen hur orten förhåller sig till sin Omgivning. Ortsanalysen avser ge en heltäckande, och väl förankrad bild av hur Dalarö skall stärkas och utvecklas som den attraktiva ort den redan idag är.

Hur kommer BTH och kommunen förhålla sig till Dalaröbornas åsikter och önskemål?

BTH/AIX egna antikvariska förundersökning om Lyngsåsa

BTH har gett arkitektbyrån AIX i uppdrag att genomföra en egen antikvarisk förundersökning. AIX är arkitektbyrån som vunnit den av BTH utlysta arkitekttävlingen, vars förslag vi hoppas kunna publicera inom kort.

I undersökningen konstateras bl.a. områdets värde och skydd. För ett par av fastigheterna höjs det kulturella värdet mot tidigare utredningar. Det redogörs även för planbestämmelserna som bl.a. formuleras enligt följande för området, som har beteckningen CqII:

- ”Inom med q betecknat område skall kulturhistoriskt värdefull bebyggelse så långt möjligt bevaras. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till befintlig bebyggelse på tomten som till omgivningens egenart.”

- ”På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger (…) På med II betecknat område får byggnader icke uppföras till större höjd än 6,0 meter.(…)”

- ”Inom med q1 betecknad mark får kulturhistoriskt värdefull byggnad ej förvanskas.”

Vi kommer snart att se hur pass väl BTH och AIX Arkitektbyrå förhållit sig till sin egen förundersökning.

Klicka här för att ta del av dokumentet (PDF): AIX Antikvarisk förundersökning