Insändare: Denna ständiga förvanskning av Dalarödialogen!

Undertecknad satt i den politiska beredningsgruppen för Dalarödialogen som så småningom utmynnade i dokumentet Ortsanalys för Dalarö och som antogs av Kommunstyrelsen i juni 2009.

Arbetet med dialogen med befolkningen på Dalarö var mycket intressant. Greppet var nytt, arbetsgrupper med boende djupintervjuades om sin syn på Dalarös roll i omvärlden, själva platsen och det sociala livet. En specialsatsning gjordes också för att få med barn och ungdomar. När jag nu några år efteråt läser dokumentet så blir jag nästan rörd, dokumentet känns väldigt väl förankrat i vår verklighet här.

Men jag har alltmer märkt att ortsanalysen förvanskas, lösryckta meningar används för att stödja det mesta. Formuleringen om att det behövs mer gästplatser i Fiskarhamnen och att gästhamnen i Askfatshamnen borde legat på framsidan uppfattas som bokstavligt och nu har vi utredningsdirektiv om 150 gästplatser vid hotellbryggan!

Än värre är förvanskningen av det som sägs om behovet av bostäder: Läs mer