Granskningsutlåtande Lyngsåsa

Förslag till detaljplan för Lyngsåsa, Dalarö 6:30 m.fl. har under perioden 22 oktober – 19 november 2012 varit föremål för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare, boende m.fl. Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt i Haninge kommunhus foajé, Tullhuset, Odinsvägen 6A, Dalarö samt på kommunens hemsida www.haninge.se. Därefter sändes det reviderade planförslaget ut på granskning under perioden 30 juni – 4 augusti 2014. Syftet med granskningen är att bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från berörda. I detta dokument sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter från myndigheter, organisationer, kommunala nämnder, föreningar, fastighetsägare, boende m.fl.

Ladda ner/öppna dokumentet här: Granskningsutlatande_DP_Lyngsasa