Inga betonghöghus på Lyngsåsa

Stadsbyggnadsnämnden har lyssnat på dalaröborna.

Efter sex års kamp om Lyngsåsa har dalaröborna till slut fått politikerna i Haninge att lyssna. Vid sammanträdet den 20 mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå dalaröborna till mötes i riktilinjerna för detaljplanen. Husen ska vara högst tre våningar, knyta an till den traditionella byggnadsstilen på Baldersvägen och tomten ska vara tillgänglig för allmänheten. Huvudbyggnaden och Villa Kullen bevaras, men de två övriga gamla husen vid Baldersvägen kan rivas. Men sista ordet är inte sagt om Lyngsåsa. Nu ska ett gestaltningsprogram utarbetas, där detaljerna för de nya husen beskrivs.

Beslutet lyder så här: Läs mer

Öppet brev till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämden i Haninge

Efter att ha följt ett antal ärenden på Dalarö förefaller det som om planprojekt på ön bedöms utifrån olika värdegrunder, regler och normer. Jag skulle vilja utreda detta för att förstå vad som verkligen gäller och hur Stadsbyggnadsnämnden resonerar och agerar. Vilka regler gäller egentligen, och för vem? När är q-märkning och riksintresse viktigt, och när har det ingen betydelse? Detta är en högst relevant fråga för alla Dalaröbor som har- eller planerar att bygga/ändra sina fastigheter, men även för allmänheten eftersom den belyser politikernas och kommunens agerande. Läs mer

Alliansen i Haninge går på BTH:s linje medan oppositionen stödjer dalaröbornas alternativförslag

Dalarös vänner har fått den borgerliga majoritetsgruppens sex punkter ang Lyngsåsa, som utgör underlag till Stadsbyggnadsnämndens möte vecka 12. Det är en både chockerande och sorglig läsning. Vårt alternativförslag nämns överhuvudtaget inte och punkterna indikerar att Alliansen i huvudsak valt att gå på byggbolagets modernistiska höghusvision. ”Utan att utveckla andra värden är acceptansen låg för annat än större klassiska villor”, skriver Alliansen och kritiserar brödtexten i Dalarödialogens ortsanalys som ”inbördes oförenlig”.

Läs punkterna här.

Dalarös vänner kommer inom kort att publicera en protestskrivelse, som skickas till berörda borgerliga politiker.

Oppositionen i Haninge är däremot mycket mera positiv till dalaröbornas alternativförslag och har också formulerat sig i några punkter, läs här.

Kommentera gärna!

Många, stora modernistiska hus kan göra kulturmiljöer mindre värdefulla- och mindre besökta

Stathelle Telemark Exploatering

Tror du att den här bilden på den lilla skärgårdsstaden Stathelle i Telemark är ett illasinnat fotomontage? Icke. Det är tyvärr den modernistiska verklighet som drabbade den pittoreska k-märkta gamla staden (ca 8000 inv), som liknar Dalarö. Politikerna beslutade att bygga ett köpcentrum, som är de stora hus som tornar upp sig på berget. Det norska Riksantivarieämbetet beslutade att ta bort Stathelle från sin lista över kulturhistoriskt värdefulla platser i Norge. Stathelle hade förlorat sin unika, kulturhistoriska särprägel. Känsliga kulturmiljöer tål inte hur mycket modernism som helst. Läs mer

Dalarös Vänner visar ny väg

…är rubriken på en artikel på sajten Stockholmskyline.se som berättar historien om oss. Vårt envetna arbete sedan 2007 har nu resulterat i ett lokalt förankrat småskaligt alternativförslag till kommunens detaljplaneförslag. Kanske har vi visat en ny väg ut ur den centralstyrda planprocessen och ett mänskligare sätt att bygga hus och platser?

Läs texten här: http://www.stockholmskyline.se/

Insändare: Denna ständiga förvanskning av Dalarödialogen!

Undertecknad satt i den politiska beredningsgruppen för Dalarödialogen som så småningom utmynnade i dokumentet Ortsanalys för Dalarö och som antogs av Kommunstyrelsen i juni 2009.

Arbetet med dialogen med befolkningen på Dalarö var mycket intressant. Greppet var nytt, arbetsgrupper med boende djupintervjuades om sin syn på Dalarös roll i omvärlden, själva platsen och det sociala livet. En specialsatsning gjordes också för att få med barn och ungdomar. När jag nu några år efteråt läser dokumentet så blir jag nästan rörd, dokumentet känns väldigt väl förankrat i vår verklighet här.

Men jag har alltmer märkt att ortsanalysen förvanskas, lösryckta meningar används för att stödja det mesta. Formuleringen om att det behövs mer gästplatser i Fiskarhamnen och att gästhamnen i Askfatshamnen borde legat på framsidan uppfattas som bokstavligt och nu har vi utredningsdirektiv om 150 gästplatser vid hotellbryggan!

Än värre är förvanskningen av det som sägs om behovet av bostäder: Läs mer